موارد کاربرد میكرواینجكشن:
عمدتا ‌در مواردی به كار می رود كه اسپرم مرد از نظر تعداد، تحرك و یا شكل كیفیت لازم را ندارد. در بعضی موارد هم كه چندین مورد عمل IVF انجام شده و به نتیجه نرسیده است از عمل میكرواینجكشن استفاده می شود.

موارد كاربرد IVF:
در تمام مواردی كه شرایط رسیدن اسپرم به تخمك در رحم فراهم نباشد مانند انسداد لوله های رحمی، چسبندگی های حفره لگنی، تعداد كم اسپرم و تحرك پایین اسپرم از روشIVF استفاده می شود.

مزایا و محدودیت های میكرواینجكشن:

یكی از مزایای میكرواینجكشن این است كه حتی اگر یك اسپرم سالم از مرد وجود داشته باشد این عمل قابل انجام است. مزیت دیگر میكرواینجكشن این است كه اگر بیمار فاقد لوله های رحمی باشد نیز مشكلی در انجام این عمل به وجود نمی آید. اما محدودیت میكرواینجكشن آن است كه میزان بارداری در زنان بالای 40 سال به علت پایین بودن كیفیت تخمك های زن كاهش می یابد.

مزایا و محدودیت های عمل IVF

یكی از مزایای IVF این است كه قبل از انتقال جنین، عمل لقاح قابل مشاهده است و در صورتی كه اسپرم با تخمك لقاح پیدا نكند می توان در نوبت های بعدی شرایط لقاح را تغییر داد.
مزیت دیگر IVF این است كه اگر یك بیمار فاقد لوله های رحمی باشد نیز بدون مشكل،‌ عمل IVF انجام می شود. اما محدودیت IVF آن است كه میزان بارداری در زنان بالای 40 سال به علت پایین بودن كیفیت تخمك ها ی زن كاهش می یابد.