1-نمونه صبحگاهی بهتر است .

2-بهتر است بیمار ناشتا باشد.

3-لازم است قبل از گرفتن خلط دهان چند بار با آب معمولی شسته شود. نفس عمیقی را از راه بینی كشیده و برای لحظه ای نفس خود را در سینه حبس كنید و با سرفه عمیق ،‌خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخلیه كنید و از ریختن خلط به جدار خارجی ظرف خود داری نمائید.

4-چنانچه مشكل بود سر را روی بخار آب گرفته استنشاق نموده یا با آب نمك ده درصد قرقره نمایید تا خلط بیاید.

5-سعی شود آب دهان نباشد،‌آب دهان شفاف و آبكی است ولی خلط چسبندگی دارد.

6-نمونه را در ظرف مخصوص دهان گشاد ریخته و سریع به آزمایشگاه بیاورید.

7-بیرون ماندن خلط در جواب آزمایش تاثیر می گذارد.

نمونه گیری در منزل :‌

صبح قبل ازبرخاستن از جای خود ،‌بدون اینكه غذایی بخورد ،‌با سرفه ای عمیق خلط خود را خارج و در ظرف مربوطه تخلیه نمایید و هر چه سریعنر به آزمایشگاه بیاورید.