دستورالعمل های قند خون 2 ساعته:

شب قبل از آزمایش حد اقل 8 تا 10 ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمایید.

  1. پس از اینکه نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولی که هر روز میخورید (و یا به جای مصرف صبحانه 75 گرم قند) میل نمیایید.
  2. مقتی آخرین لقمه صبحانه را خوردید ساعت را یاداشت کنید. نمونه گیری دقیقاً 2 ساعت پس از ساعت مذکور انجام میپذیرد.
  3. حتی الامکان صبحانه را در آزمایشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمایش در آزمایشگاه منتظر بمانید.
  4. قبل از انجام آزمایش (در طی مدت ناشتایی شب قبل) و در حین 2ساعت بعد سیگار نکشید.
  5. درطول آزمایش( در طی 2ساعت) از ورزش و پیاده روی خودداری نمایید.
  6. آزمایش را حتماً قبل از ساعت 10 صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر خودداری کنید.
  7. در طی 2ساعت از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدندی (آب در حد متعارف اشکالی ندارد) خودداری نمایید.
  8. آزمایش قند ناشتا و 2ساعته را در یک روز انجام دهید