1-       هدف:

-        این محیط كشت، یك محیط انتخابی و افتراقی برای تشخیص ارگانیسم های كلی فرم و پاتوژن های روده ای است.

-        برای جداسازی انواع مایكوباكتریوم از مك كانكی آگار بدون كریستال ویوله، استفاده می شود.

2-  اساس آزمایش:

كریستال ویوله رشد میكروارگانیسم های گرم مثبت بویژه انتروكوك ها و استافیلوكوك ها را مهار می كند. جهت تفكیك میكروارگانیسم های روده ای، از تركیب لاكتوز و معرف قرمز استفاده میشود. بسته به توانائی تخمیر لاكتوز، كلونی های بی رنگ یا صورتی قرمز تولید می شوند. اگر یك باسیل گرم منفی روی بلاد آگار رشد كند اما روی مك كانكی آگار رشد نكند یا بطور ضعیف رشد كند، مشكوك به گروه وابسته به غیرتخمیر كننده ها (نان فرمنترها) است.

3-  ویژگی های تست:

غلظت نمك های صفراوی در این محیط در مقایسه با دیگر محیط های پلیتی جهت کشت آنتروباکتریاسه ها ، نسبتاً كم است. بنابراین انتخابی بودن این محیط برای باكتری های گرم منفی، از بعضی فرمول های دیگر (مثلSalmonella Shigella Agar  و (Hektoen Enteric Agar بیشتر نیست. به عنوان مثال استرپتوكوك فكالیس به طور جزئی توانایی رشد روی این محیط را دارد .

4-  مواد و ابزار لازم:  

محیط كشت مک کانگی

5-  روش انجام كار:

به محض دریافت نمونه در آزمایشگاه، پلیت های محیط كشت را به روش كشت خطی یا سواب كشیدن، تلقیح نمایید. توصیه می شود برای افزایش شانس جداسازی باكتری های گرم منفی، وقتی تعداد آنها كم است و نیز جهت تعیین ارگانیسم های دیگری كه در نمونه وجود دارند، باید به یك محیط غیر انتخابی نیز تلقیح نمود .

پلیت ها را دور از نور نگه داشته و در دمای C °2 ± 35  یا دمای مناسب دیگری به مدت 24-18 ساعت انكوبه نمایید. اگر بعد از 24 ساعت منفی بود، دوباره برای 24 ساعت دیگر انكوبه نمایید. انكوباسیون در دمای اتاق، شانس جداسازی یرسینیا انتروكولیتیكا را افزایش می دهد. پلیت ها را نباید بیش از 48 ساعت انكوبه كرد، چون در تفسیر نتایج اشکال پیش می آید.

6-  برنامه كنترل كیفی (QC):

Escherichia coli ATCC 25922: رشد می كند، كلنی های قرمز گل سرخی می دهد.

Proteus marbilis ATCC 12453: رشد می كند، كلنی های بی رنگ می دهد.

Salmonella typhimurium ATCC 14028: رشد می كند، كلنی های بی رنگ می دهد.

Streptococcus faecalis ATCC 29212: رشد بطور جزئی مهار می شود.

7-  تداخلات:

-        بعضی از انتروباكتریاسه ها و سودوموناس آئروژینوزا وقتی در محیط دارای Co2 انكوبه شوند، رشدشان روی این محیط، مهار میشود.