1- هدف:       

افتراق میكروكوك و استوماتوكوك از استافیلوكوك

 

2-  اساس آزمایش:

باسیتراسین آنتی بیوتیکی است که سبب مهار رشد میکروکوک ها می گردد ولی بر رشد استافیلوکوک ها اثر مهاری ندارد .

 

3-  نمونه اولیه:

-       كشت 24- 18 ساعته از ارگانیسم مورد نظر روی  Trypticase Soy Broth

 

4- مواد و ابزارلازم :

-       دیسك باسیتراسین (4U %)

-       محیط كشت بلاد آگار یا مولر هینتون آگار

-       محلول میكروبی با كدورت نیم مك فارلند

-       سواب استریل

 

4-  روش انجام كار:

 می توان از محیط بلاد آگار یا مولر هینتون آگار استفاده نمود.

بعداز یك شبانه روز انكوباسیون، قطر هاله عدم رشد اندازه گرفته می شود، استافیلوكوك ها به باسیتراسین مقاومند و هیچ هاله عدم رشدی مشاهده نمی شود. اما میكروكوك ها به آن حساسند. (قطر هاله عدم رشد
(
(>10mm

 

5-  برنامه كنترل كیفی (QC):

کنترل مثبت : Micrococcus Luteus  با هاله عدم رشد بزرگتر از 10 میلی متر ( از یك نمونه میكروكوك لوتئوس موجود در آزمایشگاه استفاده كنید.)

کنترل منفی :ATCC 14995 Staphylococcus Epidermidis:  هاله ای از عدم رشد وجود ندارد.