1-     هدف: 

تعیین حساسیت به نووبیوسین، جهت غربالگری استافیلوكوكهای کوآگولاز منفی جدا شده از کشتهای ادرار، بکار می رود.

 

2- نمونه اولیه :

-       کشت 24-18 ساعته از ارگانیسم مورد نظر

 

3- مواد و معرفها:

-           دیسک نووبیوسین 5 میکروگرمی

-       پلیت بلاد آگار خون گوسفند

-    سوآب استریل

 

4-روش انجام آزمایش:

-  یک سوسپانسیون از ارگانیسم  مورد نظر در آب مقطر استریل یا Broth تهیه نمایید.

-       کدورت سوسپانسیون باید مطابق با استاندارد نیم مک فارلند باشد .

-       با یک سوآب استریل روی نصف پلیت بلاد آگار کشت دهید.

-  تحت شرایط استریل یک دیسک نووبیوسین روی ناحیه تلقیح شده قرار دهید. با پنس استریل به آرامی روی دیسک فشار آورید تا مطمئن شوید با سطح آگار تماس پیدا کند.

 

5- نتایج :

-  S.saprophyticus به نووبیوسین مقاوم بوده و هاله عدم رشد mm 6 تا mm 12 ایجاد می کند.

-  سایر استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی و S.aureus ، به نووبیوسین حساس بوده و هاله عدم رشد mm 16 یا بزرگتر ایجاد می کنند.

 

6- کنترل کیفی :

-          سوش کنترلی مقاوم به نووبیوسین  S.saprophyticus

-          سوش کنترلی حساس به نووبیوسین S.epidermidis

کنترل کیفی با هر Lot جدید از دیسک یا بطور هفتگی با سویه های فوق باید انجام شود.