1-  هدف :   

تشخیص استرپتوكوك بتاهمولیتیك گروه A از سایر استرپتوكوك ها

 

2-  اساس آزمایش:

استرپتوكوك بتاهمولیتیك گروه A  به دیسك باسیتراسین 0.04Uحساس ولی به تریمتوپریم ـ سولفامتوكسازول ( SXT )  1.25Ug  مقاوم است. استرپتوكوك بتاهمولیتیك گروه B  به هر 2 آنتی بیوتیك مقاوم است.

 

3-  ویژگی های تست:  

بیش از 10%  سویه های گروه C  و  G  به باسیتراسین حساسند بنابراین این تست جهت گروه A  چندان اختصاصی نیست. به همین دلیل، این تست اغلب همراه با تست حساسیت به SXT انجام می شود كه گروه هایC  و G  عموماً به آن ( SXT ) حساس بوده و گروه های A  و B  مقاومند.

 

4- نمونه اولیه :

کشت 24 18 ساعته از باکتری مورد نظر

 

5-  لوازم و ابزار مورد نیاز:  

-بلاد آگار با خون گوسفند

-دیسك باسیتراسین ( U  0.04 )

 -دیسكSXT  

 -پنس استریل

 -سواب استریل 

 

5-  روش انجام كار:

كلنی ایزوله استرپتوكوك بتاهمولیتیك را در وسط یك پلیت بلادآگار قرار داده و سپس با یك سواب یا لوپ استریل آن را بطور یكنواخت روی پلیت كشت می دهیم. یك دیسك باسیتراسین و یك دیسك SXT را روی ناحیه كشت داده شده، قرار می دهیم. باید توجه نمود كه دیسك ها از همدیگر فاصله داشته باشند. پلیت را دراتوو35 0C  قرار می دهیم.

حساس =  عدم رشد در اطراف دیسك ها 

 مقاوم    =  رشد تا لبه دیسك ها

 

 

 

6-  برنامه  QC:

 

ATCC 19615  استرپتوكوك گروه A :   باسیتراسین  =  S   و  R = SXT

 

27956  ATCC  استرپتوكوك گروه B :   باسیتراسین =  R   و  R = SXT

 

استرپتوكوك بتاهمولیتیك گروههای C   و F  یا G:   باسیتراسین  =  S    و  S= SXT

 

7-  تداخلات :

-       این تست تنها باید برای تشخیص استرپتوكوك های بتاهمولیتیك انجام شود زیرا بعضی از استرپتوكوك های آلفاهمولیتیك ( مثل پنوموكوك ) به باسیتراسین حساسند.

-       كشت روی بلاد آگار باید كاملاً یكنواخت و به مقدار کافی انجام شود. تلقیح كم میكروارگانیسم روی بلادآگار باعث می شود استرپتوكوك non-A   به باسیتراسین حساس شود و نتیجه مثبت كاذب دهد.