1-  هدف :

شناسایی میكروارگانیسم هایی كه قادرند در مسیر تخمیر گلوكز از اسید پیروویك، تولید استوئین ( استیل متیل كربونیل ) نمایند.

 

2-  اساس آزمایش :

اسید پیروویك حاصل از تخمیر گلوكز ، از چندین راه متابولیكی ممكن است توسط باکتریها هیدرولیز گردد.

باكتری هایی مانند كلبسیلا، انتروباكتر و سراشیا می توانند تولید استوئین نمایند، در حضور اكسیژن هوا و هیدروكسید پتاسیم 40% استوئین به دی استیل تبدیل می شود و آلفا نفتول به عنوان یك كاتالیزور عمل نموده و تولید رنگ قرمز می نماید.

 

3- نمونه اولیه :

كشت تازه میكروبی ( كشت خالص 24-18 ساعته )

 

3-  مواد و معرفها :

-       محیط MR/VP

-       معرفها :    

الف) آلفا نفتول 5gr  در اتیل الكل خالص 100ml

ب‌) هیدروكسید پتاسیم 40% در آب مقطر 100ml

 

4-  روش انجام كار  :

یك لوله درپیچ دار حاوی  2.5ml ،MR/VP Broth   را توسط كشت خالص باكتری مورد نظر تلقیح میکنیم و مدت  48-24 ساعت در اتوو 350 C قرار می دهیم. سپس یك قطره آلفا نفتول 5% و دو قطره KOH 40%  به آن اضافه می نماییم. لوله را به آرامی تكان داده و آن را به طور ثابت به مدت 15-10 دقیقه قرار می دهیم. ایجاد واكنش و تولید رنگ قرمز در مدت 15 دقیقه یا بیشتر نشانگر وجود دی استیل و مثبت بودن تست VP می باشد. رنگ زرد یا عدم واکنش نشانگر منفی بودن تست VP است.

این آزمایش نباید بیش از یك ساعت بعد از ریختن معرف ها خوانده شود زیرا می تواند نتیجه مثبت كاذب دهد.

 

5-  برنامه  QC :

سوش كنترل مثبت:   انتروباكتر آئروژینوزا ،   كلبسیلا پنومونیه

سوش كنترل منفی:E coli ATCC 25922