1-  هدف  :  

تست با حساسیت بالا جهت تشخیص استرپتوكوك های گروه Aو انتروكوك های گروه D

2- اساس آزمایش :

آنزیم آمینو پپتیداز توسط سوبسترایی به نام  L-pyrolidonyl-β-naphthylamide
هیدرولیز می شود و در نتیجه  β-naphthylamideآزاد می شود كه با افزودن
 N,N-dimethylaminocinnamaldehyde  و با  ایجاد  رنگ قرمز مشخص می شود.

3- نمونه اولیه :

-       كشت تازه میكروبی ( 24-18 ساعته )

4-  مواد و ابزار لازم :

-       Broth PYR (Todd Hewitt Broth با پیرولیدونیل بتا نفتیل آمید 01/0%  ) به مقدار ml 2/0 در لوله)

-       معرف PYR ( دی متیل آمینو سینا مالدئید 01/0%  )

-       لوله آزمایش

 5-  روش انجام آزمایش  : 

-  ابتدا 2 تا3 كلنی ازكشت مورد نظر را در لوله محتوی 0.2ml Broth PYR حل می كنیم.

-       لوله را به مدت 4 ساعت در حرارت 350C انكوبه می كنیم.

-       یك قطره معرف PYR به آن اضافه می نماییم.

-  سرانجام واكنش را كه بر اساس تغییر رنگ می باشد مشاهده و تفسیر می نماییم.

-  زمان لازم برای خواندن نتایج یك دقیقه می باشد كه رنگ زرد یا عدم تغییر رنگ نشانگر منفی بودن تست و ایجاد رنگ قرمز پررنگ نشانگر واكنش مثبت است.

6- كنترل كیفی

سوش كنترل مثبت: Streptococcus  Pyogenes  ATCC 19615

 

سوش كنترل منفی: Streptococcus  agalactiae ATCC  13813  و آنتروكوك فكالیس

 

      در هر روز كاری، قبل از انجام آزمایش، كنترل كیفی باید با سوش های مثبت و منفی انجام شود.

 

7-   تداخلات  :  

قبل از انجام این آزمایش باید مطمئن بود كه ارگانیسم مورد نظر استرپتوكوك است یعنی كوكسی گرم مثبت و كاتالاز منفی در اختیار داریم. زیرا ارگانیسم های دیگر مانند بعضی از كوكسی ها، استافیلوكوك ها و استرپتوكوك های ویریدانس  نیز PYR مثبت هستند.