1-  هدف :

شناسایی و افتراق اعضای خانواده آنتروباكتریاسه

2-  اساس آزمایش:

سدیم سیترات، نمك اسیدسیتریك و یك تركیب آلی است كه در سیكل كربن متابولیزه شده و می تواند منبع كربن محسوب شود.

برخی از ارگانیسم ها می توانند انرژی مورد نیاز خود را با استفاده از سدیم سیترات به عنوان تنها منبع كربن و از نمك های آمونیوم غیر ارگانیك به عنوان تنها منبع نیتروژن بدست آورند.

توجه شود که هر محیطی كه برای تعیین استفاده از سیترات به كار می رود، باید فاقد پرونئین و كربوهیدرات به عنوان منابع دیگر كربن باشد.

3-  مواد و معرفها :

-        كشت تازه میكروبی (كشت خالص 24-18 ساعته از ارگانیسم مورد نظر )

-        محیط سیمون سیترات آگار Simmons Citrate agar كه حاوی نمك ها،كاتیون ها، بافرهای سیترات و بروم تیمول آبی به عنوان اندیكاتور است، می تواند در pH قلیایی ( بالاتر از 7.6 ) و در جریان تولید تركیبات قلیایی (تركیبات آمونیوم ) حاصل از مصرف سیترات تولید رنگ آبی درمحیط نماید.

4-  روش انجام كار  :

مقدار خیلی كم از ارگانیسم مورد نظر (2-1 كلنی ایزوله ) را در سطح آگار شیب دار سیمون سیترات تلقیح نمایید. فرو بردن سوزن مخصوص كشت، به ته لوله جهت كشت لازم نمی باشد.

سپس 48-24 ساعت ( حد اكثر 7 روز ) لوله را در 37 0C  -  350C  انكوبه نمایید.

ایجاد رنگ آبی نشان دهنده واكنش مثبت  است. گاهی ممكن است تغییر رنگ در محیط دیده نشود اما در مسیر خط كشت باكتری، رشد دیده شود كه این حالت نیز مثبت در نظر گرفته می شود. بهتر است در این شرایط مجدداً با مقادیر كم باكتری، آزمایش را تكرار نمایید .

5- تداخلات :

مقدار تلقیح باكتری باید به میزان خیلی كم باشد زیرا در غیر این صورت تركیبات آلی موجود در دیواره
 باكتری های در حال تخریب، كربن و نیتروژن زیادی آزاد كرده و می توانند واكنش مثبت كاذب حاصل نمایند.

 

6-  برنامه كنترل كیفی داخلی:

سویه كنترل مثبت:    انتروباكتر آئروژنوزا

سو یه كنترل منفی:    25922  Ecoli ATCC