1-  هدف:   

كمك در تشخیص پروتئوس، مورگانلا و پروویدنسیا از سایر باكتری های گرم منفی

 

2-   اساس آزمایش:

فنیل آلانین اسید آمینه ای است كه ضمن دآمنیه شدن به فنیل پیروویك اسید تبدیل می شود، این اسید با افزودن كلرورفریك 10% و ایجاد رنگ سبز مشخص می شود.

 

3-   مواد و ابزار لازم :

-        لوله حاوی فنیل الانین آگار

-        كلرورفریك 10 درصد

 

4-  مراحل انجام كار:

-        سطح محیط با كلنی ایزوله تلقیح شده ، در لوله به صورت شل بسته شود.

-        بعد از انكوباسیون محیط در c °35به مدت 24-18 ساعت یا تا هرزمان كه رشد واضحی مشاهده گردد ، (cc5/0 ) 5-4 قطره كلرورفریك 10% مستقیماً به سطح آگار اضافه می كنیم.  لوله را می چرخانیم تا كلنی ها در آن غوطه ور شوند.

 

5-   تفسیر:

ظهور بلافاصله رنگ سبز بعد از ریختن معرف، بیانگر مثبت بودن این تست است.  در عرض 10 دقیقه رنگ سبز، كم رنگ تر می شود، که با افزودن مقادیر اضافی معرف، دوباره رنگ سبز ایجاد می شود.

بعضی گونه ها به قدری سریع فنیل آلانین را دآمینه می كنند كه بعد از 4 ساعت انكوباسیون محیط كشت، نیز تست مثبت می شود.

 

6-   كنترل كیفی:

كنترل مثبت:    پروتئوس ولگاریس ATCC 33420

كنترل منفی: ATCC 25922 Ecoli

-         كنترل كیفی فوق باید برای هر سری ساخت جدید محیط یا معرف انجام گیرد.