1-  هدف :     

 افتراق باكتری های مولد ژلاتیناز از سایر باكتری ها

 

2-  اساس آزمایش  : 

محیط ژلاتین یك محیط افتراقی است كه جهت كشف آنزیم ژلاتیناز از طریق هیدرولیز ژلاتین بكارمی رود. ژلاتین در اصل مشتق پروتئین كلاژن حیوانی است كه به محیط های مختلف افزوده می شود. ژلاتین توسط آنزیم ژلاتیناز به اسیدهای آمینه سازنده اش هیدرولیز می شود و خاصیت ژلاتینی خود را از دست می دهد.

 

3- نمونه اولیه :

كشت تازه 24-18 ساعته

 

4-  مواد مورد نیاز :      

 محیط ژلاتین مغذی در لوله

 

5-  نحوه انجام كار :  

-          در لوله های حاوی ژلاتین باید محكم بسته شده، در حرارت 0C 10-4 یخچال نگهداری شوند. لوله ها را درست تا زمان تلقیح در یخچال نگهداری كنید.

-          برای تلقیح از كشت تازه 24-18 ساعته ( KIA یا سایر محیط های مناسب ) استفاده نمائید.

-          مقدار حجیمی از كلنی مورد نظر را تا عمق 5/2 5/1 سانتی متری لوله فرو ببرید.

-          لوله تلقیح نشده ای را با برچسب (كنترل) در كنار لوله آزمایش قرار دهید. هر 2 لوله را در حرارت     ºC 35یا در صورت رشد بهتردر ºC 25-  22 در این دما به مدت 14-1 روز  انكوبه كنید. لوله ها را تا 2 هفته هر روز بررسی كنید مگر اینكه در زمان زودتری عمل ذوب انجام پذیرد               

-             در صورت وجود علائمی از ذوب ، هر 2 لوله را به مدت 2 ساعت در یخچال یا حمام یخ قرار دهید تا مشخص شود كه آیا هضم ژلاتین صورت گرفته است یا خیر.

-          روزانه لوله ها را از انكوباتور بیرون آورده و بمدت 2 ساعت در یخچال قرار دهید. انتقال لوله ها از انكوباتور به یخچال بدون تكان دادن لوله ها انجام گیرد. گاهی مقدار اندكی هضم ژلاتین تنها در محل تلقیح باكتری ایجاد میگردد.

-          ممكن است گهگاه انكوباسیون طولانی تری ( 30 روز تا 6 هفته ) مورد نیاز باشد ولی برای آزمایشات روزانه نتیجه آزمایش ( ذوب یا عدم ذوب ) در پایان 2 هفته انكوباسیون در ºC 35  باید گزارش گردد.

 

6-  كنترل كیفی :

v        میكروارگانیسم های هوازی

رشد و ذوب   :  پروتئوس ولگاریس  ATCC  8427

رشد و عدم ذوب  :    ATCC 25944   E coli

 

v        میكروارگانیسم های بیهوازی

رشد و ذوب        :    باكتروئید فراژیلیس    ATCC  25285

رشد و عدم ذوب   :   كلستریدیوم پرفرانژنس   ATCC  12924