1-  هدف :

 شناسایی و افتراق استرپتوكوك گروه B ( آگالاكتیه ) از سایر استرپتوكوكها

 

2-  اساس آزمایش :

استرپتوكوك گروه B پروتئین خارج سلولی به نام CAMP factor  ترشح می نماید كه با بتا لیزین استافیلوکوک ارئوس بصوررت سینرژیك عمل نموده وسبب افزایش لیز گلبول های قرمز خون می شود.

-        حساسیت این تست بسیار بالا است و حتی سویه های بدون همولیز استرپتوكوك گروه B  (در11 %  موارد )، CAMP مثبت می باشند.

 

3-  نمونه اولیه :

 - كشت تازه میكروبی ( 24-18 ساعته )

4- مواد و ابزار لازم :

-        پلیت بلاد آگار حاوی 5% خون گوسفند

-        استاف اورئوس بتا همولیتیك ATCC (25923 ) یا استاف اورئوس بتا همولیتیك جدا شده از بیمار

 

5-  روش انجام كار  :

-        ابتدا در وسط پلیت بلادآگار یك خط مستقیم از استاف اورئوس مولد بتا لیزین راكشت می دهیم.

-        سپس استرپتوكوك مورد نظر را عمود بر خط كشت استاف ارئوس كشت داده بطوریكه این دو با هم برخورد و تداخل نكنند. (می توان چند میكروار گانیسم را به فاصله 4-3میلیمتر كشت داد.)

-        پلیت را به مدت 24-18 ساعت در اتوو C 350 در حضور O2 انكوبه می نماییم.

-        مشاهده همولیز بتا، شبیه نوك فلش، در محلی که  دوسویه استاف اورئوس و سویه مشكوك به هم نزدیک می شوند، نشان دهنده تشدید همولیز بتا و تست CAMP مثبت  است.

 

6-تداخلات :

اگر پلیت تست در كندل جار یا اتو CO2 و یا در شرایط بی هوازی انكوبه شود بعضی از استرپتوكوك های گروه A ایجاد واكنش CAMP مثبت می كنند، بنابراین پلیت تست، باید حتماً در حضور O2 اتوو گذاری شود.

7-  برنامه  QC  :

سویه كنترل مثبت  : استرپتوكوك گروه B

سویه كنترل منفی  : استرپتوكوك گروه A و استرپتوكوك Bovis