موارد بحرانی

هریك از موارد زیر میبایستی در اسرع وقت توسط كاركنان میكروبشناسی به اطلاع پزشك مربوطه یا كادر پرستاری رسانده شده و سوابق آن (نام بیمار، تشخیص احتمالی، زمان تماس و نام پزشك یا پرستار مورد تماس) نگهداری گردد. ضمنا میبایستی نتایج نهایی آزمایش نیز به پزشك ارسال گردد.

o       کشت خون مثبت

o       موارد کشت یا گسترش مستقیم مثبت در مایع مغزی نخاعی

o       وجود کشت یا گسترش مستقیم مثبت در مایعات استریل بدن (مایع نخاع، مایع مفصل، مایع پریکارد، مایع پلورو پریتوئن)

o       استرپتوکوک پیوژن  بدنبال زخم های جراحی

o       گسترش خون محیطی مثبت از نظر مالاریا

o       گسترش مثبت نمونه از نظر باسیل اسید فست

o       گسترش مثبت از نظر باسیلوس انتراسیس

o       تشخیص پاتوژن های مهم نظیر لژیونلا، بروسلا

o       موارد مثبت کریپتوکوکوس در آزمون شناسایی آنتی ژن

o       استافیلوکوک اورئوس مقاوم به ونکومایسین